درخواست سرویس
فرم درخواست سرویس
1-شماره فرم:
2-تاریخ تنظیم:
3-نام دستگاه:
4-مدل دستگاه
5-شماره شناسنامه /کاتالوگ دستگاه:
6-شماره سریال دستگاه:
7-نام کمپانی سازنده /توزیع کننده:
8-مشخصات درخواست کننده خدمات: *
محل نصب دستگاه: *
 
سمت: *
 
نام شخص مسئول: *
 
تلفن: *
 
9- تاریخ درخواست: *
 
10-تاریخ آخرین سرویس: *
 
11-نوع درخواست:سایر
دلیل درخواست سرویس(شرح مشتری)