خدمات
خدمات : ( تعمیر ماشینهای اداری ،تعمیرات لپ تاپ،تعمیرات سیستم های خانگی ) هرکدام جداگانه فرم ذیل
فرم درخواست سرویس
1- شماره فرم:
2- تاریخ تنظیم :
3- نام دستگاه:
4- مدل دستگاه:
5- شماره شناسنامه/کاتالوگ دستگاه:
6- شماره سریال دستگاه:
7- نام کمپانی سازنده /توزیع کننده:
8- مشخصات درخواست کننده سرویس:
محل نصب دستگاه:
سمت:
نام شخص مسئول:
تلفن:
آدرس:
9- تاریخ درخواست:
10-تاریخ آخرین سرویس:
11- نوع درخواست :سایر
دلیل درخواست سرویس ( شرح مشتری):
شارژ کارتریج
مدل کارتریج:
تعداد:
نام درخواست کننده:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
آدرس:
اخذ رتبه بندی انفورماتیک
نام شرکت/شخص:
شماره ثبت/ملی:
شماره اقتصادی:
محل ثبت /محل صدور:
شماره تماس:
ثابت:
همراه:
آدرس پستی دقیق:
زمینه فعالیت:
دلیل اخذ رتبه بندی :
محل ارائه گواهی :